Vrijwilligersbeleid

11-11-1024x655

Doel Stichting leef- en doe boerderij

De Minkhof beoogt weer betekenis te geven aan het leven van de senioren van de gemeente Lingewaard en omgeving door ontmoeting en activering in binnen- en buitenactiviteiten. Sommige deelnemers komen hierdoor uit hun isolement wat kan leiden tot voorkoming van eenzaamheid en depressie. Door middel van een zinvolle dagbesteding – begeleid door vrijwilligers – brengen we hen in contact met leeftijdgenoten. Stichting De Minkhof streeft er naar elke dag 20 tot 30 senioren, de deelnemers, te ontvangen en ze een breed scala van activiteiten te bieden. Het gaat daarbij om samen eten bereiden en samen eten, handenarbeid, spelletjes, klussen, biljarten en samen zorgen voor en met elkaar. Maar vooral samen werken in en met de natuur van de directe buitenomgeving van De Minkhof. Er is kleinvee (schapen, kippen, vogels etc.) dat dagelijks verzorgd moet worden. Een moestuin, fruitbomen en een bloementuin vragen onderhoud en er wordt gezaaid en geoogst. Beoogd wordt om zoveel als mogelijk in de eigen behoeften te voorzien.

Inleiding

Deze notitie geeft allereerst bondig weer hoe De Minkhof naar de rol van vrijwilligers kijkt: de visie. Ten tweede wordt in Vrijwilligersreglement duidelijk gemaakt hoe zij de randvoorwaarden wil invullen om vrijwilligers binnen de organisatie tot hun recht te laten komen en hun eigen doelstellingen te laten nastreven op een zodanige manier dat de doelstellingen van de organisatie daarmee gediend worden. Daarnaast wordt hierin duidelijkheid gegeven aan vrijwilligers, en aan mensen die vrijwilliger willen worden, binnen De Minkhof.  Zodat iedereen weet waar hij of zij op kan rekenen en wat wordt verwacht, ter voorkoming van onduidelijkheid, wrijving, conflicten en ongelijke behandeling tussen vrijwilligers. En als stimulans voor vrijwilligers en daarmee ter optimalisering van hun inzet voor het doel van de organisatie.

Visie

De vrijwilliger is degene die in samenwerking met de deelnemers de doelstelling van De Minkhof waarmaakt. Dus SAMEN MET in plaats van ZORGEN VOOR. Dit betekent dat het handelen van de vrijwilligers er steeds op is gericht de deelnemer te activeren en de maximale participatie van de deelnemer te bewerkstelligen.

Definitie

Vrijwilligerswerk is het werk wat onverplicht, onbetaald en met enige regelmaat wordt verricht binnen de organisatie ten behoeve van de gebruikers van leef- en doe boerderij De Minkhof. Onverplicht wil zeggen dat de vrijwilligers zelf kiezen om aan bepaalde activiteiten deel te nemen. Dit betekent echter niet dat het vrijblijvend is: er zijn verplichtingen zonder een arbeidsovereenkomst. Er zijn wederzijdse afspraken. Onbetaald wil zeggen dat er geen materiële beloning of betaling tegenover het werk staat dat door de vrijwilligers wordt verricht Als richtlijn geldt hierbij dat een vrijwilliger zich regelmatig inzet. Er is geen sprake van een dienstverband tussen de organisatie en een vrijwilliger. Ons vrijwilligersbeleid heeft uitdrukkelijk geen betrekking op:

• personen die in het kader van een maatregel voor additionele werkgelegenheid werkzaam zijn (bijv. Melkertregelingen, I/D-banen);

• personen die in het kader van een opleiding stage lopen;

• personen die een structurele vergoeding, qua omvang vergelijkbaar met loon, verkrijgen voor hun werkzaamheden (die jaarlijks fiscaal toegestane norm overschrijdt);

• deelnemers aan activiteiten, bezoekers, en/of gebruikers van faciliteiten.

 

U kunt hier het document ‘Vrijwilligersbeleid De Minkhof’ downloaden in PDF formaat.

Vrijwilligersbeleid De Minkhof 2022